Henrich
N. N.
Skov Jens
Karen Henrichs Datter
Peder Jensen Schou
(1732-1810)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Kirsten Thomasdatter

2. Johanne Sørensdatter
3. Anne. Jensdatter

Peder Jensen Schou

  • Født: 1732
  • Ægteskab (1): Kirsten Thomasdatter den 8 Jun. 1781 i Sødring Kirke, Raaby, Gjerlev, Randers, Danmark
  • Ægteskab (2): Johanne Sørensdatter den 26 Jun. 1786 i Sødring Kirke, Raaby, Gjerlev, Randers, Danmark
  • Ægteskab (3): Anne. Jensdatter den 16 Jun. 1769 i Sødring Kirke, Raaby, Gjerlev, Randers, Danmark
  • Død: 9 Feb. 1810, Demstrup Vase, Under Sødringholms Gods i en alder af 78 år
Billede

punkttegn  Om Peder

• Beskæftigelse: Urmager.
Jens Ingvordsens store værk Urmagere i Danmark før 1900.
Her er Peder Jensen Schou nævnt,med 2 standure.
Bruun Rasmussens kunstauktioner i Vejle 16.juni 1993, blev det ene ur beskrevet som et barok standur i kasse af grønmalet træ,1 døgns værk og over urskiven navnet Peter Jensen Schou.Uret blev vurderet til 3.000,00 kr.
Auktionen 18.maj 2000,blev det andet ur beskrevet som et dansk Louis Seize Standur i rødbrun kasse med grønne stafferinger,her blev urmagerens navn stavet Peeter Jenssen Schou,dette ur var vurderet til
6 - 8.000,00 kr.

• Bopæl: Demstrup Hovedgaards Tapt.
haver noget jord som ligger under Demstrup Hovedgaards Tapt

• forlover, 25 Jan. 1782, Sødring Kirke. Citater fra Sødring kirkebog:
"Christen Christensen og dydig Gudselskende pige Gertrud Christensdatter, begge her af byen, ikke ere hinanden beslægtede og heller Andenstæds forbundne ved ægteskabs Løfte, det bevidner vi de tvende underskrevne forlovere.
Sødring d. 25, Januarii 1782, sign. Rasmus Andersen og sign. Peder Jensen Schou."

• Folketælling, 1801, Vasehusene, Råby, Gjerlev, Randers.
Peder Jensen Skou, 69 , Enke, Huusbonde, Urmager og haver noget Jord som ligger under Demstrup Hovedgaards Tapt,
Jens Pedersen, 14 , Ugift, Hans Børn avlet i det 3die Ægteskab,
Mette Maren Pedersdatter, 13 , Ugift, Hans Børn avlet i det 3die Ægteskab,
Else Pedersdatter, 9 , Ugift, Hans Børn avlet i det 3die Ægteskab, ,
Christen Sørrensen, 44 , Ugift, tieneste Folk,
Ane Magrethe Rasmusdatter, 30 , Ugift, tieneste Folk,

• Skifte, 9 Feb. 1810, Demstrup Vase, Under Sødringholms Gods. Skifteforretning.

Efter afdøde Huusfæster og Urmager Peder Jensen Schou af demstrup Wasehuuse
vide Frog.252-
Anno 1810 den 9.Febr.blev skiftet efter afdøde Huusfæster og Urmager Peder Jensen Schou af Demstrup Wase under Sødringholms Gods,foretaget til mundlig Slutning af
Forvalter Bloch paa den competente Skifteforvalter S:T:Su.Proprietær Seihers vegne paa Sødringholms skriverstue i overværelse af Vitterligheds Vidner Sognefoged Jens Wiladsen af Raaby og Gartner Niels Meiersen ved Sødringholm.Ved Forretningen var tilstæde paa de umyndige Arvingers vegne,som ere a/.1 Datter Mette Maria,b/ 1 do.Kirsten Maria for nærværende i barselseng og c/ 1 do. Else Katrine tjænende hos Sen.Wiid paa Knarrestrup.Deres Formynder og Morbroder Christen Sørensen Dalbyneder ,saa var og tilstæde.Sønnen Jens 22 aar gammel( ane 36)for hvem af Skifteretten blev beskikket til at være Curator bemelte Christen Sørensen af Dalbyneder,som var villig til at paatage sig Curatetet.-----Forvalter Bloch fremlagde
sin indkaldelse i Stiftets Tidende der blev oplæst og paalydemde Fog.257.--
Dernæst fremlagde Skifteretten en regning fra Sen.Buch af Sandgaarden hvorefter han fordrede 12 rigsd.4 Mark.8 Sk.
Efter Skifterettens tilspørgende erklærede sønnen og formynderen at dem ej var bevist
denne regning,men for at indgaae vidtløftighed,tilstod de samme at blive udbetalt.-----
Bemeldte regning lyder saaledes Fol.257.
Hvorefter følgende Colculation.

A.Indtægt.

1./ Stervboets Masse udbragte ved offentlig Auition til den summa----------469r3s6--
som andvendte udskrift af Gierlev Onsild herreds auitions protokol udviser derie orginalii
skal blive vedhæftet skiftebrevet.-------
2:/Færgemand Christen Jensen af Demstrup Wase hans skyld til et beløb 1r.=_8=
Efter Skifterættens tilspørgende erklærede sønnen og formynderen at den nye var
noget man bevidst Boen til indtægt at beregne.
Altsaa bliver Boees indtægt den summa 470r.=3m= 14s.

B.Udgivt.

1;/ Husbonden S.T:Sr.Proprietær Secher hans for Bygfold tilkommende Skiftesamlinger den 5 August ide competente Dommer Sr.Major von

Peters til beløb--------------------------------------------------------------------49r 5m 8s.
2:/ Beiit af Sandgaarden hans tilgodehavende efter Panteforretningen af 4.Januar 1804
fremlagt ved Skiftesamlingen den 23 Juni f.cr.til beløb----------------- 50= ---=----=
3:/ Renter heraf 4 Proc.fra 15 Mai 1802 til 9 Feb.1810 som beløb til--15= 3= 14=
4:/ Bemeldte Sr.Beiit hans regning anmeldt Dagsdato til beløb----------12= 4= 8=
5:/ Færgemand Christen Jonsen af Udbyhøj Wasehuuse hans fordring
efter fremlagt regning ved Skiftesamling den 23 Juni f.cr.til beløb-----39= 5= 9=
6:/ Gaardmand Joen Christensen af Dalbyover hans ved Skiftesamlingen
den 23 Juni f.cr.anmeldte fordring-------------------------------------------- 1= "="=
Blev udbetalt til Rasmus Skyøtte af Sødring.
7:/ De Udbynedre mænd betalt af Skifteretten for en af Sterv-
boens med------------------------------------------------------------------3=" = " =
8:/ Auitions omkostninger for Stervboets effexters bortsalg,beløb sig
efter Sr.Major v.Peters paategning udskriften af Auitions forretningen
til-------------------------------------------------------------------------------------- 1= 5= 1=
9:/ Arvingerne som efter deres salig Moder ved sluttet Skifte under
18 Juli 1795 er bleven givet udlæg for deres Mødrenearv i Vahre,og da endeel
af ikke udlagte ikke fantes ved Boets aabning efter deres salig Fader,fordie samme har været indestaaende hos ham,tilkommer de for det manglende ,de penge som samme er vurderet for.
a/ Sønnen Jens manglende af hans Mødrende arv :
1 Kaaber kjedel vurderet for--------------------------------------------- " = 6 r " =
Latris--------- 180 m = " = " =

Anmærkning:Den Sønnen Jens Grønmalede Fyrkiste med rund laag,som ved aabningsforretningen blev forbigaaet,var fordi hans Søster Kirsten Maria havde laant den til at bevare hendes klæder udi,da hun tjænte paa Demstrup Mølle,men nu tilbageleveret.
b/ :Datteren Mette Marie manglede ligeledes af hendes Mødrendearv følgende.
4 Sølvskeer " "----------------------------------- " = 4 = "
1 grøn Drejltæppe vurderet for---------------------------------- 1 r = 2 m = " s =
2 r = " = " =

c/ :Datteren Kirsten Maria mangler følgende af hendes Mødrendearv:
1 Rødstribet Olmerdugs hovedpude vurderet for----------- " = 4 = " =
1 Sølvhovedvands eig " "----------- 2 = " = " =
4 Sølvskeer " "----------- " = 4 = " =
3 = 4 = " =

d/ :Datteren Kirsten Maria mangler ligeledes efterskreven af hendes Mødrenearv:
1 Blaaestribet Bolsters underdyne vurderet for-------------- 4 r = " = " =
1 Rødstribet Olmerdugs hovedpude " "--------------- 1 = 4 = " =
1 Mindre Do. " "--------------- " = 4 = " =
5 Sølvtheskeer " "--------------- " = 5 = " =
1 Sukkertang " "--------------- " = 2 = " =
1 pr.Sølvskospænder " "--------------- 2 = " = " =
1 Sølvflødeskee " " -------------- " = " = " =
2 Sølvspiseskeer " "--------------- 2 = " = " =
12 r = " = " =

Summe Bees udgivt---------------------------------------------127 r= 4 m.= 8 s.

Fradraget Boets Indtægts Summa 470 r= 3 m = 14 s.
272 r= 5 m = 6 s.
(Paa skiftet er der her transport til næste side)

Hvorfra endnu drages:
10/ Dette skiftes omkostninger:
a/ Stemplet papir------------------------------------- 2 r = 3 m = 3 s =
b/ Skiftets beskrivelse------------------------------- 2 = " = " =
c/ Skifte Sallario------------------------------------- 2 = 4 = " =
d/ Publicationerne---------------------------------- 2 = " = " =
e/ Skifteforvalterens Betjente-------------------- 1 = " = " =
7 = 4 = 4 =
f/ Justitsfonden-------------------------------------- " = 5 = 13 =
g/ Revitiors Coetoiret------------------------------ " = 5 = 7 =
h/ Publiiationerne i den Aarhuus avis porto--- 2 = 1 = 8 =
i/ Sognefogdens Sollario-------------------------- 1 = 2 = " =
k/ Vitterligheds Vidnerne eftergav deres
Sallariom-------------------------------------------- 15 r = 4 m= 3 s =
Bliver beholdningen 257 r = 1 m = 3 s =Som deles saaledes:
a.Sønnen Jens en Broderlod----------------------------------------=102rd. 5 m. 4 2/5 sk.
b.Datteren Mette Maria en Søsterlod--------------------------- = 51 " 2 " 10 1/5 "
c. " Kirsten Maria ligesaa-------------------------------- = 51 " 2 " 10 1/5 "
d. " Else Kirstine " --------------------------------- = 51 " 2 " 10 1/5 "

Udgiort Beholdning ---------------------------------=257 ed. 1 m. 3 sk.=

Forbemeldte arvelodder tillige med de penge,som arvingerne for det manglende af deres Mødrendearv tilkommer.bliver at indsætte i Sødringholms Oberformyndrin førstkommende 11 Juni Termin 1810 og der at forblive med sine renter til arvingerne bliver myndige,og imod lovlig afkald -------------------------
Skifteretten erindre formynderne om sine pligter imod de umyndige og paalagte ham at have nøje opsyn med deres Mødrenearv som er i behold,at intet deraf bortødes,men at sum kommer de umyndige til nyttetiden.----------efter Skifteretten 3de.gange lydelige paaraab meldte ingen sig dette Skifte men vedkommende;
Thi bliver samme sluttet og tilendebragt der med Sønnens underskrift stadfæstes.
Datum ut Supra.
Paa Skifteforvalteren S.T Hr.Propritær Seihers vegne

H.W.Bloch.

Som overværende og fornøjet med Skiftets behandling underskriver:
Jens Pedersen Schou--------------Som formynder og Curator
Chrsten Sørensen med førte pen.
Vitterlighedsvidner
Jens Willasen N.Meijersen.
============================================================Skiftet efter afdøde Huusfæster og Urmager Peder Jensen Schou paa Demstrup Vase,under Sødringholms Gods bliver foretaget til endelig slutning Fredagen den 9 Febr.næstkommende om formiddagen kl.10 ps.paa Sødringholms Skriverstue,hvor vedkommende ville behage at give møde.-------------------
Sødringholm den 18 Januar 1810--------------------
Paa den competente Skifteforvalter S.T.Hr. Propritær Seihers vegne H.W.Bloch Forvalter
===================================
Fremlagt og oplæst med skiftet efter afdøde Peder Jensen Schou paa Demstrup Vase


Billede

Peder blev gift med Kirsten Thomasdatter den 8 Jun. 1781 i Sødring Kirke, Raaby, Gjerlev, Randers, Danmark. (Kirsten Thomasdatter døde den 13 Dec. 1785.)


punkttegn  Parnotater:

Gift med enken Kirsten Thomasdatter

Billede

Peder blev derefter gift med Johanne Sørensdatter den 26 Jun. 1786 i Sødring Kirke, Raaby, Gjerlev, Randers, Danmark. (Johanne Sørensdatter blev født i 1761.)


Billede

Peder blev derefter gift med Anne. Jensdatter den 16 Jun. 1769 i Sødring Kirke, Raaby, Gjerlev, Randers, Danmark.
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 29 Jan. 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; Ophavsret og vedligeholdelse af jdr@dimke-depenau.dk